Shanks abduktiva multilog


En av de kanske viktigaste aspekterna hos nätkommunikation verkar också vara en av de minst diskuterade. Den ser ut att finnas antydd i mycket av den litteratur som behandlar internet, men blir sälla uttalad. Det rör sig om skillnaden mellan monolog och dialog som man pratar om i traditionella medier. Det handlar om hur meddelanden skapas och uppfattas och om distinktionen mellan muntligt och skriftligt.

Gary Shank utgår från semiotiken – det vill säga läran om teckensystem, teckens betydelser och kombinationsmöjligheter – i sin förståelse för internet. Enligt honom bör den kommunikation som finns på nätet analyseras från en semiotisk utgångspunkt eftersom även symboler och icke-språkliga tecken är så viktiga. Men han menar att de traditionella lingvistiska teorierna om monolog, dialog, diskussion och även text inte fångar dynamiken som karaktäriserar nätkommunikation och introducerar därför begreppet multilog för att beteckna den modell som bäst kan beskriva kommunikationen på internet.

Multilog betonar att nätkommunikation har drag från både den skriftliga och den muntliga språkformen. Multilogen är alltså en blandning av skrivet och muntligt, där tonen eller känslan är muntlig men orden är skrivna. Vad vi får är vad Shank kallar för ”skriven kvasidiskussion” med styrkor från två tidigare skilda världar. Multilogen liknar diskussionen på så sätt att den äger rum mellan flera individer, men den skiljer sig också kraftigt från diskussionen i och med att den ursprungliga sändaren mister kontrollen efter sitt första inlägg.

Men vad handlar då abduktionen om? Jo, abduktion är ju en slutdelningsform vid sidan av deduktion och induktion. Till skillnad från de senare formerna ger abduktion ny kunskap och inte bara omformulerad kunskap. Man resonerar sig fram till den bästa förklaringen. Shank menar helt enkelt att abduktion är ett väldigt vanligt och viktigt sätt att resonera på nätet. De trådar av meddelande som utvecklas på internet har en tendens att bilda en referensram som hjälper oss i förståelsen av den ”anomali” som diskuteras. Syftet med diskussionen är att nå en gemensam förståelse för händelser och fenomen. ”The abductive researcher is less like an experimenter and more like a detective”, skriver Shank. ”He/she learns to gather information and combine that information in bricolage fashion.” Jag tror att det här resonemanget kan utvidgas till att vara ett allmänt fenomen på internet (och då menar jag i första hand webben). I multilogen skapar surfaren ett lapptäcke av information.

Hur ser ni på det här? Har ni funderat kring internet och webben i termer av liknande distinktioner (såsom dialog/monolog, skriftligt/muntligt) tidigare?

2 svar