vad är kommunikation

Kommunikationsbegreppet — Ett hav av definitioner


Jag har tidigare definierat kommunikation som en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan. I en sådan definition blir sändarens intentionalitet viktig.

Men för många är kommunikationsbegreppet otydligt och ganska brett. Det används i många olika sammanhang och ofta synonymt med andra mänskliga beteenden. Medan vissa teoretiker/praktiker inkluderar sändarens intention att åstadkomma en viss effekt som kriterium för kommunikation, menar andra att allt som påverkar någon annans beteende är att betrakta som kommunikation. Givet kommunikationens interdisciplinära bakgrund finns det ett hav av mer eller mindre erkända definitioner. Här nere har jag samlat ett litet urval som visar variationen. De flesta definitionerna har sina rötter i 1950/60-talets intensiva forskning kring kommunikation.

För att bringa lite reda i oredan har jag delat in definitionerna i tre olika typer: (1) definitioner som fokuserar på kommunikation som den process genom vilken vi (medvetet eller omedvetet) påverkar varandra, (2) definitioner som fokuserar på kommunikation som den process genom vilken vi överför information från en plats till en annan, och (3) definitioner som fokuserar på kommunikation som den process genom vilken vi skapar mening och är mer inspirerade av semiotiken. Självklart är vissa definitioner mer inkluderande än andra, och i vissa fall är de tre kategorierna överlappande; några av definitionerna innefattar till exempel både överföring av information och modifiering av andras beteenden.

Hur ser du på kommunikation?

Definitioner av kommunikation med fokus på effekten

Communication is all of the procedures by which one mind can affekt another. (Weaver, 1949; Shannon and Weaver, 1963)

In the main, communication has as its central interest those behavioural situations in which a source transmits a message to receiver(s) with conscious intent to affect the latter’s behaviour. (Miller, 1966)

From a communication point of view, the event may be observed in the employment of symbols (act), under specific circumstances (scene), by an individual or individuals (agent), using selected media (agency), for defined ends (purpose). (Babcock,1952)

Communication is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the behaviour of other individuals (the audience). (Hovland et al., 1953)

Communication does not refer to verbal, explicit, and intentional transmission of messages alone… the concept of communication would include all those processes by which people influence one another. (Ruesch and Beteson, 1961)

Human communication is the eliciting of a response through verbal symbols. (Dance, 1967)

Communication is the form of interpersonal exchange through which, figuratively speaking, persons can come in contact with each other’s minds. (Newcomb et al., 1965)

Communication is the mechanism by which power is exerted. (Schachter, 1951)

Definitioner av kommunikation med fokus på överföringen av information

Communication means that information is passed from one place to another. (Miller, 1951)

Communication among human beings is the art of transmitting information, ideas and attitudes from one person to another. (Emery et al., 1963)

Communication is the transmission of information, ideas, emotions, skills, etc., by the use of symbols words, pictures, figures, graphs, etc. It is the act or process of transmission that is usually called communication. (Berelson and Steiner, 1964)

Communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings, and courses of action. (Brown, 1961)

Communications may simply be defined as the flow of information and ideas from one individual to another. (Cullen, 1951)

Communication is a social process involving the phases of encoding, sending, medium, receiving, and decoding. (Haney, 1960)

Communication is not a one-way transmission but a two-way dialogue transaction. (Johannesen, 1971)

Definitioner av kommunikation med fokus på meningsskapandet

Communication is the generation of meaning. (Richard)

Communication is the management of messages for the purpose of creating meaning. (Lawrence et al.)

Communication is the process by which we understand others and in turn endeavor to be understood by them. It is dynamic, constantly changing and shifting in response to the total situation. (Andersen, 1959)

Communication is a process that makes common to two or several what was the monopoly of one or some. (Gode, 1959)

Communication is social interaction through symbols and message systems. (Gerbner, 1966)

Communication cannot be understood except as a dynamic process in which listener and speaker, reader and writer act reciprocally, the speaker acting to provide direct and indirect sensory stimulation of the listener; the listener acting on the stimulation by taking it in, investing it with meaning by calling up images in the mind, testing those images against present information and feelings and sooner or later acting upon those images. (Martin and Anderson, 1968)

Communication is the sharing of experiences, observable as the extent to which the response of a generator and perceiver (both of which are necessarily living organisms) are systematically correlated to a referent stimulus. (Goyer, 1970)

Communication arises out of the need to reduce uncertainty, to act effectively, to defend or strengthen the ego. (Barnlund, 1962, about a meaning-centered philosophy of communication)

All behavior is communication. (Wilden, 1972, in Semiotica)

2 svar Följ diskussionen: "När man ser flera definitioner så här blir det tydligt att begreppet används på olika sätt. Som någon forskare har sagt: Kommunikationsbegreppet säger mer om personen bakom än om kommunikationens kärna...."

Vad är kommunikation?


Definition av kommunikation

Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan.

För att uppnå önskvärd effekt måste sändaren ha ett mottagarperspektiv, det vill säga lyssna och ta till sig information och ständigt anpassa sig efter mottagaren.

Effektiv/framgångsrik kommunikation inträffar när mottagarens reaktion motsvarar sändarens initiala syfte och underlättas av feedback. Ju mer feedback aktör B ger aktör A, desto lättare blir det för aktör A att förstå och därmed också påverka aktör B. På så sätt är kommunikation en cirkulär och dynamisk process. Sändare och mottagare byter ständigt plats, om de inte alltid agerar som både sändare och mottagare.

Allt är inte kommunikation

Begreppet kommunikation tenderar att förlora sin betydelse. Påståenden som ”allt är kommunikation” tyder på någon slags inflation på begreppet.

Samtidigt kan jag förstå förvirringen som ibland uppstår, speciellt bland studenter. Områdets interdisciplinära bakgrund gör att det är svårt för teoretiker att fånga kommunikationens kärna och enas kring en enda definition. Många har också ett abstrakt och brett perspektiv på konceptet, vilket leder till svårigheter att urskilja kommunikation från andra former av mänsklig handling. Många definitioner inkluderar muntlig och skriftlig kommunikation, verbal och icke-verbal kommunikation, formell och informell kommunikation, inter-personlig- och masskommunikation, och så vidare. Teorier som ser på kommunikation som överföring av ett meddelande från en plats till en annan tar inte bara hänsyn till överföring av det verbala språket, utan också överföring av attityder, känslor och erfarenheter. Vissa menar att alla processer genom vilka ett sinne kan påverka ett annat är kommunikation. Andra menar att allt som kan tillskrivas mening är kommunikation.

Men, sådana beskrivningar av begreppet säger ingenting om vad kommunikation egentligen är. Ett bord kan tillskrivas mening. En stol kan tillskrivas mening. Betyder det att bordet och jag går in i en gemensam kommunikationsprocess? Nej! Allt kanske kan kommunicera, men allt är inte kommunikation.

Även flera av de begrepp som används för att beskriva kommunikation är i sig väldigt komplexa. Det skulle till exempel krävas en genomgång av millennier av filosofiska diskussioner för att förstå innebörden av “mening”. Generellt kan man säga att ordet syftar till ett värde som skapas i interaktion. Men som sagt, värde, eller mening, kan tillskrivas allt vi ser, gör eller hör. Mina vänner kan förstå mig bättre genom att titta på mitt frisyrval eller bostadsval. Men är sådana mänskliga handlingar verkligen kommunikation?

Jag föredrar att besvara den frågan genom att addera intentionalitet och medvetenhet till diskussionen. Kommunikation är begränsad till de situationer där sändaren har en medveten och avsiktlig vilja att påverka någon annan. Ju mer medveten handlingen är desto större blir effekten. För sändaren (företaget, marknadsföraren, individen) handlar det om att få den andra parten att bete sig precis på det sätt som man vill.

(Förtydligat och disponerat om från tidigare inlägg.)

26 svar Följ diskussionen: "Tack för din kommentar Britta! Jag håller med dig fullständigt! Jag känner också att flera (ledare) tenderar att tro att allt kan lösas med kommunikation. Medan det egentligen handlar om ohållbara strategier, felaktiga verksamhetsbeslut eller något s..."

Konsten att läsa icke-verbal kommunikation


Till alla som är intresserade av kommunikation som verktyg för att påverka kan jag rekommendera Henrik Fexeus bok ”Konsten att läsa tankar. Hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något.” Det är en bok som tar fasta på vikten av icke-verbal kommunikation, eller ordlös kommunikation. Som författaren själv skriver, är ämnet i sig inte nytt. Grundläggande i kommunikation och marknadsföring är att förstå den andre personens attityder och mentala processer för att bättre nå in med budskapet.

Det intressanta med boken är istället att den på ett enkelt sätt diskuterar verktyg för hur man kan använda sin omedvetna kommunikation medvetet och hur man kan tolka andras icke-verbala kommunikation för att uppnå bättre effekt.

I ett tidigare inlägg definierade jag kommunikation som en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan. Effektiv/framgångsrik kommunikation inträffar när mottagarens reaktion motsvarar sändarens initiala syfte. Ju mer medveten och välplanerad handlingen är, desto större chans att uppnå effektiv kommunikation. Och för att nå dit — för att få den andre personen att bete sig precis på det sätt man vill — måste sändaren ha ett mottagarperspektiv, dvs. lyssna och ta till sig information och ständigt anpassa sig efter mottagaren.

Fexeus bok beskriver precis detta mottagarperspektiv men fokuserar bara på den icke-verbala kommunikationen: ”Om du använder din ordlösa kommunikation på rätt sätt kommer du också att påverka din omgivning till att vilja gå i samma inriktning som du, att sträva efter samma mål som du.” Att skapa rapport, eller ömsesidigt förtroende, är ett av de konkreta verktygen han presenterar. God rapport handlar om att anpassa sig efter den andres sätt att kommunicera för att sedan successivt dra in den personen i sin egen värld och påverka hans eller hennes beteenden och attityder. För att ge några exempel: Vi kan i våra möten utgå från den andre personens kroppsspråk; vi kan i våra möten med andra hålla med istället för att säga emot. Sådana enkla medel gör det lättare för sändaren att nå in med sitt budskap.

5 svar Följ diskussionen: "Intressant verksamhet! Och en stor kunddatabas. Det visar betydelsen av icke-verbal kommunikation även för företag och i affärssammanhang (i mötet med kunder, partners och så vidare).Tipsa gärna om kommande seminarier i Stockholm!..."

Vad är kommunikation enligt Blogipedia?


Blogipedia samlar tankar och fakta från bloggar. Den kan sägas sammanfatta variationen i våra åsikter. Sökordet ”kommunikation” ger följande bild av vad folk tycker och tänker om begreppet. (Blå färg står för fakta, grön färg står för positivt, gul färg står för neutralt och rosa färg står för negativt.)

Se mitt tidigare inlägg där jag definierar begreppet kommunikation!

widget från Blogipedia


Det är alltså många som på ett eller annat sätt lyfter fram kommunikation som nyckeln till framgång, för företag och familjer. Kommunikation lyfts fram som grunden till hållbara relationer.

Översikten visar också hur kommunikation som område upplevs vara större nu än för 10 eller 20 år sedan. Vi går mot en alltmer effektivare användning av digitala och sociala medier, vilket gör kommunikatörens roll och aktiviteter mer mångskiftande än förut.

9 svar Följ diskussionen: "Sites we like... the time to read or visit the content or sites we have linked to below the......"

Allt är inte kommunikation


Hur många gånger hör vi kommentarer som ”allt är kommunikation”. Men förlorar då inte begreppet sin egentliga innebörd? Allt är inte kommunikation. Kommunikation är en medveten och välplanerad handling från företagets sida. Ju mer medveten handlingen är desto större blir effekten. Det handlar om att få kunden att bete sig precis på det sätt som företaget vill. Det innebär att tystnad är kommunikation endast när den är medvetet vald i syfte att påverka någon annans respons.

Jag skulle vilja summera kommunikation på följande sätt:

  • Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt från någon annan.
  • För att uppnå önskvärd effekt måste vi ha ett mottagarperspektiv, dvs. lyssna och ta till oss information och ständigt anpassa oss efter mottagaren.
  • Effektiv/framgångsrik kommunikation inträffar när mottagarens reaktion motsvarar sändarens initiala syfte.
Lämna ett svar