Spekulationens och ryktesspridningens makt, del 1


De flesta av oss kan relatera till spekulationer och rykten. Vi skapar, diskuterar och sprider dem – ofta dagligen.

“They are fundamental phenomenon of social beings. Every person on the planet in every period of human history has almost certainly been affected by or involved in some aspect of hearsay. It is a universal human enterprise.”

Nicholas DiFonzo, professor i psykologi och forskare i ryktesspridning

Spekulationer och ryktesspridning förekommer i alla sammanhang där människor interagerar. Det är ett naturligt beteende, en viktig del av att vara en rationell varelse och har funnits sedan mänsklighetens begynnelse.

En vanligt förekommande inställning hos ledare och chefer är att spekulationer och ryktesspridning bland medarbetare och kunder förekomma oavsett vad ledningen gör och säger, och att det därmed inte går att stoppa eller påverka. Det är förstås en felaktig slutsats. Genom att förstå det mänskliga beteendet och varför spekulationer och rykten uppstår, kan ledare och chefer påverka och styra utvecklingen i en önskvärd riktning och minimera den skada som annars uppstår. Jag har sett det gång på gång – hos företagsledare, hos styrelseordföranden och hos chefer.

Att som ledare eller chef ägna lite tid åt att förstå spekulationens och ryktesspridningens makt, ökar förståelsen för medarbetarnas oro, kundernas osäkerhet och leverantörernas krav på tydligare information. Företagsledare blir bättre på att förstå hur människor uppfattar, bearbetar och reagerar på den information som finns att tillgå.

Spekulationer och rykten är en viktig del av människans varande

Det finns framförallt två övergripande förklaringar till varför spekulationer och rykten är en central del av människans beteende:

1. Människan är en social och relationsskapande varelse. En av våra drivkrafter är att interagera med varandra. Vi diskuterar tillsammans, äter tillsammans, arbetar tillsammans, gör affärer tillsammans… en stor del av vårt liv består av kommunikation med varandra.

2. Människan har en djupt rotad vilja att tolka och förstå välden hon lever i. Sensemaking utgör en stor del av den mänskliga hjärnans dagliga arbete. Vi vill ge saker och ting mening och placera allt och alla i en kontext som underlättar beslut. Sensemaking handlar om att sätta perspektiv på våra egna upplevelser för att undvika förvirring, otydlighet och mentalt kaos. Enkelt uttryckt: spekulationer och ryktesspridning är ett sätt för människan att tolka och förstå sin omgivning.

Shared sensemaking

Vi är alltså sociala varelser och vi har en djupt rotad vilja att tolka och förstå välden. Resultatet blir det Nicholas DiFonzo kallar för Shared sensemaking. “We make sense of life together.

Spekulationer och ryktesspridning är ett sätt för oss att tillsammans förstå och tolka världen, utveckla och bekräfta tankar, skapa gemenskap och samlas kring fenomen.

Vår värld karaktäriseras till viss del av osäkerhet

Spekulationer och ryktesspridning – eller shared sensemaking – är vår kollektiva respons på den osäkerhet och komplexitet som vår värld till viss del karaktäriseras av. Vi ser bara små delar av verkligheten, inte hela.

Individer, företag och organisationer lever idag i en osäker och komplex miljö. Komplexiteten kan exemplifieras genom mängden information som ständigt produceras och konsumeras. Mer information beräknas ha producerats under de senaste 30 åren än under de senaste 5.000 åren! Under 2011 har vår digitala värld vuxit sig 10 gånger större än 2006. Vi exponeras hela tiden för information från media, medarbetare, chefer, släktingar, kunder och konkurrenter. Det gör risken för otydlighet, motsägelser och felaktigheter större. Och vem ska vi tro på? Vilka källor är mest trovärdiga?

Spekulationer och ryktesspridning är därför något positivt, som hjälper människan att hantera sin vardag och mängden information som cirkulerar runt. Men det gäller att vara medveten om ett beteende för att göra det bästa av situationen. “If rumor is something we do, then we may as well do it well.” Vi kan bli mer förstående, omtänksamma och försiktiga i våra omdömen. Vi kan bli bättre ledare, bättre chefer och bättre medarbetare. Vi kan också hantera spekulationer och rykten och förhindra den typen av rykten som kan skada en organisation eller en person.

3 svar