Vad är kommunikation?


Definition av kommunikation

Kommunikation är en handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt/reaktion från någon annan.

För att uppnå önskvärd effekt måste sändaren ha ett mottagarperspektiv, det vill säga lyssna och ta till sig information och ständigt anpassa sig efter mottagaren.

Effektiv/framgångsrik kommunikation inträffar när mottagarens reaktion motsvarar sändarens initiala syfte och underlättas av feedback. Ju mer feedback aktör B ger aktör A, desto lättare blir det för aktör A att förstå och därmed också påverka aktör B. På så sätt är kommunikation en cirkulär och dynamisk process. Sändare och mottagare byter ständigt plats, om de inte alltid agerar som både sändare och mottagare.

Allt är inte kommunikation

Begreppet kommunikation tenderar att förlora sin betydelse. Påståenden som ”allt är kommunikation” tyder på någon slags inflation på begreppet.

Samtidigt kan jag förstå förvirringen som ibland uppstår, speciellt bland studenter. Områdets interdisciplinära bakgrund gör att det är svårt för teoretiker att fånga kommunikationens kärna och enas kring en enda definition. Många har också ett abstrakt och brett perspektiv på konceptet, vilket leder till svårigheter att urskilja kommunikation från andra former av mänsklig handling. Många definitioner inkluderar muntlig och skriftlig kommunikation, verbal och icke-verbal kommunikation, formell och informell kommunikation, inter-personlig- och masskommunikation, och så vidare. Teorier som ser på kommunikation som överföring av ett meddelande från en plats till en annan tar inte bara hänsyn till överföring av det verbala språket, utan också överföring av attityder, känslor och erfarenheter. Vissa menar att alla processer genom vilka ett sinne kan påverka ett annat är kommunikation. Andra menar att allt som kan tillskrivas mening är kommunikation.

Men, sådana beskrivningar av begreppet säger ingenting om vad kommunikation egentligen är. Ett bord kan tillskrivas mening. En stol kan tillskrivas mening. Betyder det att bordet och jag går in i en gemensam kommunikationsprocess? Nej! Allt kanske kan kommunicera, men allt är inte kommunikation.

Även flera av de begrepp som används för att beskriva kommunikation är i sig väldigt komplexa. Det skulle till exempel krävas en genomgång av millennier av filosofiska diskussioner för att förstå innebörden av “mening”. Generellt kan man säga att ordet syftar till ett värde som skapas i interaktion. Men som sagt, värde, eller mening, kan tillskrivas allt vi ser, gör eller hör. Mina vänner kan förstå mig bättre genom att titta på mitt frisyrval eller bostadsval. Men är sådana mänskliga handlingar verkligen kommunikation?

Jag föredrar att besvara den frågan genom att addera intentionalitet och medvetenhet till diskussionen. Kommunikation är begränsad till de situationer där sändaren har en medveten och avsiktlig vilja att påverka någon annan. Ju mer medveten handlingen är desto större blir effekten. För sändaren (företaget, marknadsföraren, individen) handlar det om att få den andra parten att bete sig precis på det sätt som man vill.

(Förtydligat och disponerat om från tidigare inlägg.)

26 svar